Shenzhen Laisimo Technology Co, Ltd
Gwybodaeth
Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys

Sut i Ddewis yr Offer Dabber Gorau i Chi

Edit:Shenzhen Laisimo Technology Co, LtdUpDate:Jun 20, 2018

glass dabbers.jpg

Offer dabber yw offer y gymuned ganolbwyntio ar ganabis. Eu pwrpas yn syml, maen nhw yw'r cysylltiad rhwng eich dyfyniad a'r ddyfais neu'r rig y byddwch chi'n ei fwyta o'r olew. Mae offer dab ar gael mewn llawer o wahanol siapiau, meintiau, ac arddulliau. Mae gan bob cynllun ei fanteision a'i gynilion, a gall dewis yr un iawn ar gyfer y swydd fod yn anodd, yn enwedig os nad ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n chwilio amdano.

I ddewis yr offer dabber iawn i chi, ystyriwch y cwestiynau canlynol cyn prynu.


Pa fath o ganolbwynt fyddwch chi'n ei daflu?

Mae nifer o wahanol fathau o ganolbwyntiau ar y farchnad heddiw yn amrywio o helygiau traddodiadol a sifftiau toddyddion i ddarnau hydrocarbon megis chwistrellu, llystri a siwgrau. Yn llawer fel dewis yr offer cywir i'w ddefnyddio yn y bwrdd cinio, mae paratoi offeryn dabber gyda chysondeb eich canolbwynt yn fan smart i ddechrau.

Er enghraifft, mae offer ballpoint dabber yn ffantastig ar gyfer torri gwasgariad i ddarnau llai. Mae'r arddulliau hyn o dabbers yn cynnwys ysgafn sydd wedi'u gorchuddio â phwynt bêl bach nad yw'n fwy na phopenen fach. Cyn belled ag y gallant fod â mathau mwy sefydlog o ganolbwyntiau, maen nhw ar yr un pryd â chyfarpar gwael i gasglu amrywiaeth fwy o faint.

Mae ychydig o enghreifftiau o barau offeryn canolbwynt a dabber yn cynnwys defnyddio sgwtsi a chyfarpar siâp llwy i drin mathau mwy cwympo a llai sefydlog o ganolbwyntiau. Bydd olewau resin byw, distylliadau CO2, ac unrhyw gwyr sy'n ysgubo neu siwgrau i fyny, yn elwa o offer llosgi neu siâp padlo. Mae'r arddulliau hyn o offer yn cynnig ardal arwyneb llawer ehangach sy'n gweithio'n well gyda cheiriau anodd eu trin nag offer pwyntiau.

Mae offer nodwyddau a phwyntio yn gweithio'n dda iawn gyda chwistrellu oherwydd eu bod yn gallu torri slab i lawr i ddos y gellir ei reoli gan nodi'n fanwl gywir. Mae distawrau yn gysyniadau pesky nodedig i daflu oherwydd eu natur ddrwg. Mae gallu rheoli egwyl glân gydag offeryn manwl yn hollbwysig. Mae dabbers Ballpoint hefyd yn gweithio'n dda gyda rhai cwyr, ac maent yn wych wrth gludo dabiau toddyddion rhannol doddi i sgrin neu ewinedd.


Pa fath o ewinedd a / neu rig fyddwch chi'n ei ddefnyddio?

Daw ewinedd mewn tri phrif fath: cwarts, titaniwm a cherameg. Er bod yna nifer o wahanol fathau eraill ar gael, mae'r tair arddull hyn yn eithaf amlwg yn y farchnad. Bydd gan bron unrhyw rig y byddwch chi'n ei ddewis i fwynhau'ch crynhoadau, boed yn gronfa dabwrdd bwrdd i brennau pibellau symudol a phopeth rhyngddynt, yn cael yr opsiwn ar gyfer o leiaf un o'r tri math craidd.

Mae dewis offeryn dabber i gyd-fynd â'ch caledwedd yn symud doeth am sawl rheswm. Yn gyntaf, mae rhai rigiau'n dodrefnu gydag offer unigol. Un elfen i offeryn dabber yw cap carb. Mae'r capiau hyn wedi'u cynllunio i gael eu gosod ar ben ewin i reoli a atal llif awyr, gan ganiatáu ewinedd i gynnal y tymheredd animeiddio gorau pan fo'r canolbwynt yn tynnu sylw ato. Nid yw pob offer dabber yn meddu ar gapiau carb, ac nid oes unrhyw gap carb unigol yn gyffredinol. Mae rhai offer sy'n cynnwys capiau wedi'u dylunio i gyd-fynd â rhai maint ewinedd, a byddant yn rhy fawr neu'n fach i eraill.

Yn union fel hoelion, mae offer dabber yn amrywio yn eu cysondeb. Mae rhai offer wedi'u ffasio allan o ditaniwm, tra bod eraill yn cael eu gwneud o wydr ceramig a borosilicate, cwarts, ac ati.

Mae paratoi'r offeryn cywir gyda'r ewinedd cywir yn bwysig. Er enghraifft, mae defnyddio offeryn dabber borosilicate ar ewin cwarts yn llawer mwy ffafriol na defnyddio'r un offer dabber ar ewinedd titaniwm.

Gall offer Dabber amrywio o ran maint hefyd. Ar gyfer opsiynau cludadwy, megis cael offeryn i helpu llwytho pen vaporizer, mae mathau llai ar gael. Llusgo o gwmpas maint llawn

Gall offeryn dabber ar gyfer pen vaporizer fod yn galed. Os na fydd offeryn cludadwy wedi'i gynnwys gyda'ch pen, ceisiwch chwilio am rywbeth poced. Ystyriwch ddod ag offeryn sy'n gallu pacio mwy na dos yn eich dyfais symudol. Dewiswch offeryn gyda mwy o arwynebedd, fel llwy, sy'n gallu llwytho'r pen cyfan mewn un sgwâr.


Pa Faint Am Ddim Ydych Chi'n Ei Wneud?

Offer Dabber yw'r peth agosaf sydd ar gael i allu dosrannu crynodiadau canabis sydd fel arfer yn cael eu pacio a'u dosbarthu mewn darnau gram / hanner gram (500mg-1000mg).

Yn anffodus, yr unig ffordd i fesur dos yn fwy cywir fyddai prynu olewau a drilïau wedi'u pecynnu mewn cetris neu chwistrellau. Os yw dosio yn bwysig i chi, ceisiwch ddod o hyd i offeryn sy'n gallu darparu dos yn gymesur â'ch goddefgarwch unigol. Mae setiau offer dabber ar gael sydd â newid ar gyfer dosio rhwyddineb. Mae llwyau a padlolau yn wych ar gyfer dosio cwyr a chigyddion, tra bod offer pwyntiau'n gwneud dosi haws ar chwistrelliadau a mathau sappy o arddull "tynnu-n-snap".

Y tro nesaf, byddwch chi'n dod o hyd i'ch hun ar y farchnad ar gyfer offeryn dabber i ategu eich gosodiad rig neu ysmygu, gofynnwch eich hun y tri chwestiwn a amlinellwyd uchod. Gan wybod y mathau o ganolbwyntiau yr ydych chi'n bwriadu eu defnyddio, y rig neu ddyfais dabbing rydych chi'n bwriadu ei ddefnyddio, a bydd eich dosiad unigol yn eich helpu i ddewis yr offeryn cywir ar gyfer y swydd.